BouwProject De Elleboog - een uitdaging van ongekend formaat

Huisvesting
In de beginjaren van haar bestaan heeft de Heesche scoutingjeugd haar onderkomens gehad in diverse gebouwen en bouwsels (o.a. een schuurtje van een winkelier, een kippenschuur, een voormalig noodslachthuisje, etc.).
De eerste gedegen en karakteristieke locatie was 'de witte molen' aan de Gildestraat, een echte molen die vanwege het ontbreken van wieken niet meer als zodanig in gebruik was.
Vanaf 1961 tot 1974 hadden de diverse leeftijdsgroepen een gezamenlijk domicilie, 'Kustershof' in de Goorstraat, een voormalig Boerenbondsgebouw. In dit typische gebouw had iedere speltak een eigen ruimte en had men bovendien de beschikking over een grote zaal waarin balspelen konden plaatsvinden. Het gebouw had als groot nadeel, dat het nauwelijks te verwarmen was.
Op zaterdag 9 maart 1974 verhuist de groep van 'Kustershof' naar het huidige Scoutinggebouw 'De Elleboog'. Het gebouw wordt officieel geopend door de toenmalige burgemeester Mr. J.J.M. Dosker.

Scoutinggebouw De Elleboog
Scoutinggebouw "De Elleboog", Leekenstraat 6, 5384 EN Heesch, is speciaal ingericht en ter beschikking gesteld aan Scouting Heesch. De Heesche Scoutingjeugd heeft hiermee een eigen ontmoetingsruimte. Het gebouw, waarin de jeugdleden elkaar wekelijks treffen, kan met recht het kloppende hart van de organisatie worden genoemd.

Van groot belang is daarbij dat iedere speltak over een eigen ruimte beschikt, waarin de bijeenkomsten worden voorbereid en gehouden. Naast de periodiek terugkerende activiteiten worden in en bij De Elleboog (nl. ook op het aangrenzende en omheinde kampeerveldje) voor de jeugdleden nagenoeg alle (kampeer-)weekenden gehouden. De locatie van scoutinggebouw De Elleboog is o.a. met het oog op de bereikbaarheid en veiligheid voor de jeugdleden van onschatbare waarde.

Privatisering; een noodzaak om te kunnen overleven
De scoutinggroep verzocht eind 1996 om privatisering van het gebouw toen zij als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid (na het ontstaan van de gemeente Bernheze) werd geconfronteerd met een rigoureuze en voor de groep onoverkomelijke huurverhoging (van € 2.851,- per jaar naar € 7.555,- (fl. 16.649,-)). Omdat de gemeente nagenoeg geen onderhoud had gepleegd, was er in de loop der jaren een fors achterstallig onderhoud ontstaan en ontstond er bij de leiding -mede vanwege de huurverhoging- onvrede. Ter wille van de motivatie van de stafleden en ten behoeve van het behoud van het gebouw voor het scouting-jeugdwerk heeft Scouting Heesch aan de gemeente privatisering voorgesteld, als 'een noodzaak tot overleven'.

Privatisering; een lang en slopend proces
Na een gedegen bouwkundig onderzoek volgden vanaf begin 1997 vele jaren van overleg met de gemeente over de oplossing voor het achterstallig onderhoud. Dit overleg werd op 30 oktober 2001 doorkruist door het gemeentelijk besluit om de onderhandelingen af te breken en voor de scoutinggroep om te zien naar een andere locatie. Scouting Heesch is hiertegen via een handtekeningenactie in verzet gekomen.
De handtekeningenactie werd aanbevolen door een 'Comité van Aanbeveling' en werd door de Heeschenaren massaal ondersteund. Op 25 april 2002 werden aan de gemeenteraad ruim 4500 handtekeningen aangeboden van inwoners die met de scoutinggroep van mening waren dat De Elleboog voor Scouting Heesch behouden moest blijven. Ook alle politieke partijen waren diezelfde mening toegedaan en mede vanwege alle ondersteuning besloot het College en de Gemeenteraad in mei van dat jaar dat de wens van Scouting Heesch gehonoreerd zou worden.
Het vastleggen van veel detailafspraken nam ook nog wat tijd in beslag, maar uiteindelijk is de privatisering van scoutinggebouw De Elleboog op 1 januari 2006 een feit geworden. Hierdoor heeft de gemeente Bernheze de (voormalige) boerderij aan de Leekenstraat, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003, aan Scouting Heesch overgedragen.

Van privatisering naar BouwProject
Op zondag 3 september 2006 heeft wethouder dhr. M.A.W.J. Wijdeven om 15.45 uur bij het scoutinggebouw De Elleboog, Leekenstraat 6 te Heesch, de officiële handeling verricht als start van een omvangrijk BouwProject dat door de scoutinggroep zelf zal worden uitgevoerd.

Hoewel dezelfde wethouder in 2001 de onderhandelingen over de privatisering had afgebroken en toen van mening was geweest dat Scouting Heesch hun scoutinggebouw zou moeten verlaten, was de scoutinggroep ingenomen met zijn komst. De voorzitter, Geert Eijsvogels, gaf aan waarom: volgens de scouts had de wethouder moed en lef getoond ten behoeve van de gemeente Bernheze. Maar… hij had ook geluisterd naar de massale steunbetuigingen, onder andere via een handtekeningenactie, van de Heesche bevolking én was teruggekomen op zijn voornemen. Daarmee had hij in de ogen van de scoutinggroep ook getoond een democratisch en voor de inwoners goed bestuurder te zijn waarop de groep aan de wethouder had verzocht om de officiële handeling te verrichten.

De officiële handeling volgde op 9 jaar overleg met de gemeente. Veel mensen zijn de scoutinggroep in het privatiseringsproces behulpzaam geweest en de voorzitter sprak dan ook een woord van dank aan hen uit. In het bijzonder dankte hij de leden van het 'Comité van Aanbeveling', die hun hart hadden laten spreken en hun naam aan de handtekeningenactie voor het behoud van De Elleboog als scoutinggebouw hadden verbonden; de Heesche bevolking, voor hun massale steun én alle politieke partijen omdat zij gezamenlijk hadden besloten dat "de groep verder kon scouten in De Elleboog".
In aansluiting op het motto "bij Scouting Heesch doen we het samen" sloot de voorzitter af met de conclusie "Daar waar mensen samenwerken worden mooie dingen bereikt."

Tekenen voor de toekomst
Hierop "kon de wethouder aan de bak". Samen met kabouter Lobke Smits en welp Cas van Cruchten, beiden geboren in het jaar dat de onderhandelingen met de gemeente waren gestart, werd een plaat met het opschrift "start renovatie De Elleboog" door de wethouder voor het raam gespijkerd. "Het spijkeren gaat hem heel wat vlotter af dan de besprekingen"; grapte daarbij een van de aanwezigen. Tot slot van de officiële start zette de wethouder en de voorzitter hun handtekening op de plaat waarmee de gemeente en de scoutinggroep 'tekenen voor de toekomst".

BouwProject (BP) De Elleboog
Het project bestaat uit twee fases.
Fase 1: Renovatie;

bij de overdracht van het gebouw heeft de gemeente geld overgedragen voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Daar waar mogelijk zal zelfwerkzaamheid worden ingezet om "geld te kunnen verdienen" voor:
Fase 2: Werkzaamheden ter verbetering van het Scoutinggebouw:
Geheel voor eigen rekening van onze scoutinggroep komen een groot aantal werkzaamheden;
 • t.b.v. de veiligheid;
  o.a. verlichting aan buitenzijde en de vernieuwing van verlichting in alle speltakruimtes (een leeftijdsgroep wordt bij scouting 'speltak' genoemd,
 • t.b.v. de functionaliteit;
  o.a. nieuwbouw van een schuur voor materiaalopslag, akoestisch plafond bij de Welpen Giuseppe-ruimte, nieuwe degelijke dakramen in speltakruimtes, verwijderen van schoorsteen in de Welpen Shanti-ruimte
 • t.b.v. hygiëne;
  realiseren van een groepswasgelegenheid en
 • i.v.m. vervanging / vernieuwing;
  vervanging tapijt/linoleum, binnenschilderwerk
 • Daarnaast;
  Komen ten gevolge van de onderhandelingen met de gemeente over privatisering en renovatie (fase 1) ook de helft van de kosten voor het vervangen van de dakpannen en het voegwerk voor rekening van Scouting Heesch.

Het totaal van de kosten -voor rekening van onze groep- voor deze tweede fase bedraagt € 60.000,-.
Door inzet van zo veel mogelijk zelfwerkzaamheid door de leiding, ouders en mensen die onze groep een warm hart toedragen willen wij / de groep de kosten reduceren.
Naast de aanvraag voor een bijdrage uit het "Coöperatief Dividend Fonds" van de Rabobank hoopt Scouting Heesch te mogen rekenen op ondersteuning van Heesche bedrijven (door korting en/of schenking van materiaal en giften). Tevens worden andere mogelijkheden voor sponsoring onderzocht.

Geen luxe
Het scoutingspel wordt gekarakteriseerd door inzet van eenvoudige en sobere middelen. Wij hebben de uitvoering van de renovatie op ons genomen vanuit bittere noodzaak. Gaten in de kozijnen, een versleten dak, volstrekt onvoldoende brandveiligheidsvoorzieningen en lekkende dakkapellen noodzaakten -ter voorkoming van algeheel verlies- tot inzet.
Fase 2; de werkzaamheden ter verbetering van het gebouw, worden sober uitgevoerd. Een 'centrale wasplaats' (een voormalig magazijntje van 5 x 5 meter) wordt betegeld en voorzien van wastroggen met enkel koud water. Spartaans? Neen! Maar wel primitief en dat is een peiler waarop het scoutingspel floreert en waarmee wij al generaties lang jeugdigen aanspreken en van dienst zijn.

Een krachtinspanning van ongekende omvang
Scouting Heesch heeft (door nood gedwongen) privatisering van het gebouw voorgesteld. Daarmee heeft de groep en haar vrijwilligers zich belast met grote verantwoordelijkheden (onderhoud en veiligheid) en financiële lasten.
De werkzaamheden ter verbetering van het scoutinggebouw zijn noodzakelijk en dienen als basis voor de toekomst. Daar waar mogelijk, zal naast de wekelijkse inzet voor de activiteiten, de weekenden het kamp, de reguliere acties etc. zelfwerkzaamheid worden ingezet om ook fase twee van het BouwProject haalbaar te maken. Een krachtinspanning van ongekend formaat, in de geschiedenis van Scouting Heesch nimmer aangegaan, zal het project tot een goed einde moeten brengen. Daarbij wordt verzocht om de inzet van leden, stafleden, bestuursleden en ouders. Bovenstaande factoren maken ons inziens het project tot een voorbeeldproject.